Waltti-verkkokaupan käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Oulun seudun liikenteen (”Palveluntarjoaja”) tuottamiin ja Waltti Solutions Oy:n ylläpitämän Waltti-kaupan tarjoamiin verkkopalveluihin (”Palvelut”). Verkkopalveluita ovat esimerkiksi henkilökohtaisen matkakortin tilaaminen ja lipputuotteiden ostaminen.

Ehtoja sovelletaan kaikkeen Palvelun kautta tarjolla olevan sisällön ja aineistojen käyttämiseen, jollei joltain osin ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu. Palveluita käyttävän henkilön (”Käyttäjä”) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää Palveluita.

2. Palvelun kuvaus

Palvelu tarkoittaa näissä käyttöehdoissa Oulun seudun liikenteen lippujen ja mahdollisesti muiden tuotteiden myyntiin ja niihin liittyvien muiden tietojen katselemiseen toteutettuja verkkopalveluita.

3. Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen

Voidakseen käyttää Palveluita, Käyttäjän pitää hyväksyä käyttöehdot. Palveluilla voi olla lisäksi palvelukohtaisia erityisedellytyksiä, jotka Käyttäjän täytyy hyväksyä Palvelun käytön yhteydessä. Lisäksi osassa Palveluita käyttäjän pitää rekisteröityä käyttääkseen palveluita.

Henkilökohtaisen kortin tilaaminen edellyttää rekisteröitymistä. Käyttäjä liittyy palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi verkkosivuilla ja hyväksymällä siellä nämä palvelun käyttöehdot itseään sitoviksi. Palveluntarjoaja voi lisäksi edellyttää Käyttäjältä tiettyjen tietojen antamista rekisteröitymisen yhteydessä. Tiedot tallennetaan Waltti-lippujärjestelmän verkko- ja mobiilipalveluiden asiakasrekisteriin ja Waltti-lippujärjestelmän asiakasrekisteriin.

Lipputuotteiden oston voi tehdä rekisteröitymällä tai ilman rekisteröitymistä. Etuustuotteiden osto voi vaatia rekisteröinnin ja vahvan tunnistautumisen. Tiedot tallennetaan Waltti-lippujärjestelmän verkko- ja mobiilipalveluiden asiakasrekisteriin.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa verkkopalveluita ja niiden sisältöjä sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaan.

4. Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö

Palveluntarjoajalla ja Waltti-kaupan ylläpitäjällä on oikeus käyttää käyttäjää koskevia rekisteröintitietoja. Käyttäjärekisterin tietosuojaseloste on nähtävillä Waltti-kaupan ja Palveluntarjoajan verkkosivuilla sekä palvelupisteessä.

5. Palveluun liittyvät maksut

Palveluilla voi olla Palveluntarjoajan päättämä palvelumaksu. Käyttäjä on velvollinen suorittamaan ostamistaan tuotteista perittävän maksun. Käyttäjä voi valita maksutavan tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun kautta myytävien tuotteiden hintoja. Voimassa olevat hinnat ja mahdolliset toimitusmaksut ovat näkyvissä Palvelussa. Hintoihin sisältyy voimassa oleva arvonlisävero.

Lisätiedot tuotteista on nähtävissä Palveluntarjoajan verkkosivuilla.

Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset, kuten arvonlisäveron muutokset, muuttavat hintoja määräysten voimaantulohetkestä lukien. Lippu- tai matkakorttiselvittelyihin liittyviin kustannuksiin sovelletaan Oulun seudun liikenteen yleisiä matkaehtoja, jotka ovat saatavilla Waltti-kaupassa, Palveluntarjoajan verkkosivuilla sekä palvelupisteessä.

6. Palveluun liittyvät toimitustavat ja -ehdot

Ostettavien lippujen määriä voidaan rajoittaa. Rajoitukset koskevat lippujen kappalemääriä sekä arvolla ostettavan kertalipun osalta kertaoston minimi- ja maksimimääriä sekä kokonaisarvomäärää.

Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välille muodostuu sitova sopimus, kun Käyttäjä on maksanut Palvelussa myytävänä olevan tuotteen. Palveluiden käyttäjän tulee siirtyä takaisin Palveluun, jotta tuotteen tilaus saadaan vahvistettua. Palvelusta ostetut tuotteet ovat käytettävissä välittömästi.

Käyttäjä ei voi itse peruuttaa eikä palauttaa tekemiään Palvelun ostoksia.

Jos matkatilille ostettua matkustusoikeutta ei ole käytetty kahden (2) vuoden kuluessa ostoksen tekemisestä, sitä ei palauteta eikä siitä voi vaatia hyvitystä.

Käyttäjä on aina vastuussa oikean matkakortin valinnasta, sillä väärälle matkakortille tehtyjä ostoksia ei voi mitätöidä eikä siirtää toiselle matkakortille. Jos valittu matkakortti vioittuu tai katoaa, voidaan matkakortti korvata uudella Palveluntarjoajan palvelupisteessä. Kadonneisiin ja viallisiin matkakortteihin sovelletaan Oulun seudun liikenteen yleisiä matkaehtoja.

Henkilökohtaisen matkakortin voi tilata vain suomalaiseen toimitusosoitteeseen. Matkakortti toimitetaan Käyttäjälle postitse kirjeenä pääsääntöisesti 7–14 vuorokauden sisällä tilauksesta.

7. Palvelun sisältö

Palveluntarjoaja vastaa palveluiden sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Palveluntarjoaja kehittää Palvelua ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla.

8. Sähköinen markkinointi

Rekisteröinnin yhteydessä Käyttäjä voi antaa luvan lähettää hänelle sähköistä markkinointia. Mikäli Käyttäjä ei anna lupaa sähköiseen markkinointiin, sitä ei lähetetä.

9. Palvelun ylläpito, käytettävyys ja virhetilanteet

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, että Palvelun toiminta olisi virheetöntä ja keskeytymätöntä. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palvelukatkoksista ilmoitetaan etukäteen Palvelun (Waltti-kaupan) sivuilla, mikäli se on mahdollista. Katkokset pyritään ajoittamaan niin, ettei niistä aiheudu Käyttäjälle kohtuutonta haittaa.

Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksestä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjä käyttää Palvelua ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai jotka ovat muuten Käyttäjän aiheuttamia.

10. Oikeudet Palvelun sisältöön

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuden suojaamia. Palvelun omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Palveluntarjoajalla tai yrityksellä, jolta se palveluita hankkii. Käyttäjälle ei siirretä mitään Palveluihin liittyviä oikeuksia. Käyttäjä saa ainoastaan ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palveluita käyttöohjeiden sekä -ehtojen mukaisesti.

11. Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttöoikeuden sisältö määräytyy tässä käyttöehtodokumentissa, joka Käyttäjän on hyväksyttävä itseään sitovaksi voidakseen käyttää Palvelua.

Lainattaessa Palvelun sisältöä lain niin salliessa, on Käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään tässä dokumentissa kuvattujen käyttöehtojen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

12. Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjätunnus (sähköpostiosoite) ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä Käyttäjä saa luovuttaa tai muutoin ilmaista niitä kenellekään. Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omilla tunnuksillaan tapahtuvasta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa ja poistaa Käyttäjän käyttäjätunnus ja/tai salasana sekä muut Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Palveluntarjoaja ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

13. Henkilötiedot

Käyttäjän tulee antaa palvelussa Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä Käyttäjän henkilötietoja tietosuojalain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Käyttäjän tiedot tallennetaan kappaleessa 3 mainittuihin asiakasrekistereihin. Käyttäjällä on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten.

14. Tietoturva

Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä ja tietoverkkonsa tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Palveluntarjoaja säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Palveluntarjoaja järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

15. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

16. Vahingonkorvausvastuu

Palveluntarjoaja vastaa Käyttäjälle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita se on tuottamuksellisesti aiheuttanut sopimusta rikkomalla. Jos voidaan todeta, että kyseessä on Palveluntarjoajan virhe, Käyttäjälle voidaan korvata Käyttäjältä Palvelussa aiheettomasti perityt kustannukset. Jos virheen selvittäminen edellyttää Käyttäjän asioimista Palveluntarjoajan palvelupisteessä, voidaan Käyttäjälle lisäksi korvata kohtuulliset matkakustannukset (enintään kaksi (2) Oulun seudun liikenteen kertalippua). Palveluntarjoaja ei ole velvollinen suorittamaan vahingonkorvausta eikä muita välillisiä tai välittömiä korvauksia tai hyvityksiä, jotka johtuvat kappaleessa 9 mainituista häiriöistä tai virheistä.

17. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palveluntarjoajan Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Palveluntarjoaja ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palveluntarjoajan verkkosivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

18. Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoaja tiedottaa käyttöehtojen muutoksista verkkopalveluissa tai muulla sopivalla tavalla ennen muutoksen voimaantuloa. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Kun Käyttäjä jatkaa Palvelujen käyttöä käyttöehtojen muuttamisen jälkeen, hän sitoutuu noudattamaan uusia käyttöehtoja.

19. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Sopimus tulee Käyttäjän osalta voimaan, kun Käyttäjä on hyväksynyt sopimuksen ehdot merkitsemällä käyttöehdot hyväksytyiksi, antanut palveluntarjoajalle palvelun avauksessa tarvittavat rekisteröintitiedot sekä rekisteröitynyt Palvelun Käyttäjäksi tai kun Käyttäjä on hyväksynyt sopimuksen ehdot muulla palveluntarjoajan erikseen hyväksymällä tavalla. Käyttäjä on rekisteröitynyt Käyttäjäksi, kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt rekisteröitymisen. Käyttäjällä on oikeus purkaa sopimus Palvelun käytöstä milloin tahansa poistamalla käyttäjätilinsä Palvelussa.

Sopimus tulee Palveluntarjoajan osalta voimaan, kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt Käyttäjän rekisteröitymisen. Palveluntarjoajalla on seuraavissa tapauksissa oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi:

a) jos Käyttäjä on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti käyttöehtojen vastaisesti tai jos Käyttäjä on toiminut muuten käyttöehtojen vastaisesti eikä ole välittömästi asiasta tiedon saatuaan korjannut toimintaansa.

b) jos Käyttäjä on tahallisesti antanut virheellisiä rekisteröintitietoja.

20. Velvoitteiden siirto

Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus siirtää sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet sille organisaatiolle, jolle liiketoiminta siirtyy.

21. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun, Palvelukohtaisiin ehtoihin sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

22. Yhteystiedot

Palvelutarjoajan yhteystiedot löytyvät Waltti-kaupan ja Oulun seudun liikenteen verkkosivuilta.